فارسی English عربی

پیدا کردن ما:تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری (شمال)، میدان دانشگاه،
بلوار شهدای حصارک، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی،
بلوک شماره 2، طبقه چهارم، معاونت بین الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه آزاد اسلامی.

آدرس

تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری (شمال)، میدان دانشگاه،
بلوار شهدای حصارک، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی،
بلوک شماره 2، طبقه چهارم، معاونت بین الملل و امور دانشجویان
غیر ایرانی دانشگاه آزاد اسلامی.

تلفن

ادره کل جذب و هدایت دانشجویان غیر ایرانی ۴۷۳۵۲۴۰۶

اداره جذب و پذیرش ۱۸ ,۴۷۳۵۲۴۰۹

اداره امور کنسولی ۷, ۴۷۳۵۲۴۲۳,۵

اداره امور فرهنگی ۴۷۳۵۲۴۱۲،


پست الکترونیک

foreign.stud@intl.iau.ir


کد پستی

۱۴۷۷۸۹۳۸۵۵