فارسی English عربی

پیدا کردن ما:تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری (شمال)، میدان دانشگاه،
بلوار شهدای حصارک، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی،
بلوک شماره 2، طبقه چهارم، معاونت بین الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه آزاد اسلامی.


شناسنامه واحد های بین الملل

انتخاب واحد دانشگاهی:

نام واحد دانشگاهی:


رتبه بندی بین المللی:


رتبه بندی داخلی دانشگاه آزاد اسلامی (مرجع: uniref.ir):


تعداد اعضای هیأت علمی:


تعداد کل دانشجویان:


تعداد و عناوین آزمایشگاه ها:


تعداد و عناوین دانشکده ها:


زبان آموزشی:


نظام آموزشی:


وب سایت واحد دانشگاهی:


نام و نام خانوادگی مسئول دفتر جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی:


شماره تماس مسئول دفتر جذب و هدایت دانشجویان غیرایران: