دکتر میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه هیات رئیسه خاطر نشان کرد: سال 1393 در مجموع سالی توام با موفقیت در جبهه های کاری متفاوت برای دانشگاه آزاد اسلامی بوده است.