معلومات الاتصال

البرید الالکترونی:  foreign.stud@intl.iau.ir

الهاتف:  47352424  -  47352405 - 47352406

عنوان: تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری (شمال)، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، بلوک شماره 2، طبقه چهارم، معاونت بین الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه آزاد اسلامی.

رقم البرید: 1477893855   
قسم تکنولوجیا المعلومات والاتصالات فی جامعة آزاد الاسلامیة